Viinamarjakasvatus 27.09.2013

Prindi

Kursus: Viinamarjakasvatus

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Aeg: 27.sept.2013 kell 10.00

Maht: 34 tundi, 4 õppepäeva

Hind: Osalemine ühel õppepäeval 35€,  kogu kursus 100€ (võimalik osaleda töötukassa koolituskaardi alusel)

Õppejõud: Jaan Kivistik, Toivo Niiberg

 

Kursus “Viinamarjakasvatus” 40 tundi

 

I Kursuse eesmärk ja väljund:

Kursuse läbinu:
 • tunneb viinapuude soovitussorte ja liike, millest need on aretatud;

 • teab viinapuude paljundamisviise, oskab valida paljasjuurseid ja nõuistikuid, säilitada neid istutamiseni, istutada, hooldada esimesel kasvuaastal ning talvel;

 • oskab viinapuid lõigata suve kestel ja sügisel ning katta neid sõltuvalt sordi talvekindlusest;

 • tunneb olulisemaid viinapuude kahjustajaid ja nende tõrjeviise;

 • teab viinamarjade säilitamise, hoidistamise ja veini valmistamise võimalusi.

 
II Kursuse struktuur, sisu ja maht:
Kursus on 40 tunnine täienduskoolitus alustavale aednikule, talunikule või huvilisele, kes soovib hakata kasvatama koduaias viinamarju.
Koolitus koosneb neljast õppepäevast (2 sügisel ja 2 suvel). Teoreetilist õppetegevust koos ekskursiooniga 22 h, praktilist õppetegevust 12 tundi ja iseseisvat tööd 6h
Lisaks kinnistatakse õppepäeval omandatut koduaias.
 
III Käsitletavad põhiteemad õppepäevadel:
1. õppepäev - reede, 27.09.2013 kell 10.00
 • Soovitussordid ja liigid, millest need on aretatud

 • Istikute valik ja säilitamine

 • Marjade säilitamine ja hoidistamine 

 • Viinamarjavein ja selle valmistamine 

Praktiline töö
 • Viinamarjade koristamine

Iseseisev töö
 • Viinamarjad koduaias

 
2. õppepäev - oktoobri lõpp 2013
 • Viinapuu bioloogia 

 • Viinapuude paljundamine

 • Sügislõikus ja katmine talveks

Praktiline töö
 • Sügislõikus ja talveks katmine

 • Pistokste lõikamine iseseisva töö jaoks

3. õppepäev - mai lõpp 2014
 • Istikute valik ja istutamine

 • Toestamine ja suvine lõikus

 • Toidud võrsetest

 • Taimekahjustajad

Praktiline töö
 • Istutamine

 • Suvine lõikus 

Iseseisev töö
 • Iseseisva töö esitamine (paljundamine pistokstega)

 
4. õppepäev - juuli lõpp 2014
 • Lauaviinamarjade kasvatamine kasvuhoones

Praktiline töö
 • Suvine lõikus ja valmiva saagi hooldamine 

Ekskursioon – 6 t
 • Pruuli-Kaska talu, OÜ Võrumari (Meelis Värnik), Jaak Eensalu (Otepää) või Hendrik Timmusk (Räpina)

 
IV Soovituslikud materjalid osalejale :
 • Veebilehed:

 • Raamatud:

Maalehe viinamarjaraamat 2012
Viinamarjad koduaiast 1996
Viinamarjad Eestis 2006
Viinamari aias ja köögis 2002
 
 
14. Lõpetamise tingimused:
     • Edukalt kursuse läbinutele väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus

     • Ühel õppepäeval osalenutele väljastatakse vastav tõend koolituspäevast osavõtu kohta

 
15. Kursuse läbiviija ja kvalifikatsioon:
Jaan Kivistik - Räpina Aianduskooli puuviljanduse ja viinamarjakasvatuse kutseõpetaja, õpikute autor. Lõpetanud EPA 1970.a. agronoomina. Puuviljanduse ja marjakasvatusega tegelenud aastakümneid, sealjuures viinapuude kasvatamisega aastast 1970. Tema viinapuude sordikollektsioonis on poolsada sorti. On avaldanud artikleid ja 4 raamatut viinamarjadest.
 

 

Mulla uurimine ja mullaomaduste parandamine 27.09.2013 H:30€

Prindi

Kursus: Mulla uurimine ja mullaomaduste parandamine

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Aeg: 27.sept 2013 kell 9.00

Hind: 30€

NB! Palume osalejatel riietuda ilmastikukindlalt.


ÕPPEKAVA

1. Koolitaja: RÄPINA AIANDUSKOOL

reg.nr. 70002420, Pargi 32, Räpina 64505

2. Õppekavarühm: Aiandus

3. Õppekava koostamise alus: Räpina Aianduskooli aianduse eriala õppekava aianduse alused moodul

4. Õppekava nimetus: Mulla uurimine ja mullaomaduste parandamine

5. Õppekava maht: 8 tundi (2 T + 6 PR)

6. Õppekeel: eesti keel

7. Eesmärk: Õppija omandab teadmised ja praktilised oskused mulla analüüsimise ja parandamise võimaluste kohta.

8. Õpiväljundid:Õppija oskab võtta mullaproovi, määrata mulla lõimist, lugeda mulla lõimist mullakaardilt, määrata mulla happesust ja N P K sisaldust. Oskab hinnata mulla olukorda ja parandamise vajadust. Vastavalt juhisele teostada lupjamist ja väetamist ning mullaparandusaineid kasutada.

9. Sihtgrupp ja selle kirjeldus: a) õppegrupi suurus 12

b) algajad põllumehed, aednikud ja väikeaiapidajad, väikeettevõtjad,

klienditeenindajad

10. Vastuvõtu tingimused: Sihtgruppi kuulumine

11. Õppekava sisu ja maht:

Mullaproovi võtmine ja analüüsimine 5 tundi

Mullaproovi võtmine. 1 PR

Mehaaniline koostis, lõimise määramine, erineva lõimisega muldade omadused, lõimised mullakaardil. 1 T + 1 PR

Mulla happesuse ja NPK sisalduse määramine. 2 PR

Mullaomaduste parandamine 3 tundi

Taimede nõuded kasvukohale. 1 T

Vastavalt juhisele lupjamine ja väetamine. Mullaparandusainete kasutamine. 2 PR

 

A: Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad on: kokku 2h

1) Mullaproovi võtmine ja analüüsimine - 1h

Mullaproovi võtmine

Mulla mehaaniline koostis

Mulla lõimise määramine

Erineva lõimisega muldade omadused

Lõimis mullakaardil

Mulla happesus

Mulla happesuse määramine

Mulla NPK sisalduse määramine

2) Mullaomaduste parandamine - 1h

Taimede nõuded kasvukohale

Vastavalt juhisele lupjamine

Vastavalt juhisele väetamine

Enamlevinud mullaparandusained ja nende kasutamine

 

B: Praktilise õppetegevuse kirjeldus: - kokku 6h

1) Mullaproovi võtmine ja analüüsimine - 4h

Mullaproovi võtmine mullapuuri ja labidaga, pakkimine.

Lõimise määramine kuivanud tükkide järgi, voolimisega, „näpuproovi“ meetodil.

Mullakaardi väljavõte Maa-ameti kodulehelt, lõimis ja kivisus mullakaardil.

Mulla happesuse määramine universaalindikaatoriga, lakmuspaberiga, pH-meetriga.

Mulla N P K määramine.

2) Mullaomaduste parandamine - 2h

Lubiväetise vajaduse hindamine, lubiväetise laotamine ja muldaviimine.

Mineraalväetise vajaduse hindamine, väetiste laotamine ja muldaviimine.

Mineraalsete ja orgaaniliste mullaparandusainete tundmaõppimine.

Enamlevinud mullaparandusaine mulda segamine.

 

C: Iseseisva töö kirjeldus: Iseseisvat tööd ei ole

 

12. Kasutatavad õpimeetodid: Loeng, rühmatöö, praktiline tegevus.

 

13. Õppetegevuses kasutatavad materjalid ja vahendid:

a) tehnilised vahendid: dataprojektor, arvuti;

b) õpetaja konspekt, jaotusmaterjal osalejatele;

c) juhendid, materjalid ja vahendid mulla analüüsimiseks.

14. Õppe- metoodilised lisamaterjalid iseseisvaks tööks või täiendamiseks

* Mölder, A. Haljasalade kasvupinnased ja multšid. Luua 2012

* Räpina Aianduskooli e-kursused:

Tooding, S. Mullaõpetus (parool: moreen219)

Albert, T., Tooding, S., Uurman, K. Taimekasvatuse alused .

Uurman, K. Väetusõpetus https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=2663

 

15. Hindamine:Töö käigus hinnatakse praktiliste tööde sooritamist ja rühmatöös osalemist.

16. Lõpetamise tingimused:

* Osalemine ja praktiliste tegevuste sooritamine õppepäeval

* Koolitusel osalenutele väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tõend koolitusel osalemise kohta vastava tundide arvu ja teemadega, milles on osaletud.

17. Kursuse läbiviija, kvalifikatsioon ja kogemus:

Räpina Aianduskooli õpetaja aastast 1985. Vanemõpetaja Sirje Tooding

 

Õppekava koostas: Sirje Tooding

Õppekava vormistas: Eda Gross

06.09.2013

Lihtne ja hõlpsasti valmistatav ruumikujunduslik seade 15.10.2013 H. 8€

Prindi

Lihtne ja hõlpsasti valmistatav ruumikujunduslik seade

Koht: Räpina Aianduskool, pargi 32, Räpina

Aeg: 15.okt. 2013 kell 17.00- 19.15

Maht: 3 tundi

Hind: 8€

Õpetab: Leili Alaoja, Räpina AK kutseõpetaja

 

NB: Palume kaasa võtta Võimalikult ühtlase kujuga keraamilise ümbrispoti.

Lilleseade alused algajale 09.10.2013

Prindi

Kursuse nimetus: Lilleseade alused algajale

Koht: Räpia Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Toimumise aeg: 09.10 – 20.11. 2013

Maht: 40 tundi (7 õppepäeva)

Hind: kogu kursus 210 €; üksikutel õppepäevadel osalemisel ühe õppepäeva hind 40€

Kursuse eesmärg ja väljund: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised materjaliõpetuse, kujundusõpetuse ja lilleseadete tegemise põhialustest; teoreetilised ja praktilised oskused erinevate lilleseadetööde tegemiseks; arendada kursusel osalejas loomingulisust, iseseisvust.

Kursuse läbinu

a)teab ja tunneb:

kompositsiooniõpetuse aluseid;

materjaliõpetuse aluseid;

erinevate lilleseadete tegemisel kehtivaid nõudeid;

b)oskab:

kavandada oma töid;

kasutada põhi

tehnikaid ja kujundusvõtteid kimpude ja seadete tegemisel;

Kursuse sihtgrupp: Sihtgruppi piiritletud ei ole. Kursusele ootame lillesede huvilisi, kes soovivad saada algteadmisi lilleseades ja kindlustunnet edaspidiste eesmärkide seadmisel nii tööalaselt kui lisaväärtusena/oskusena igapäevaelus.

Õppepäevade ajad ja põhiteemad:

Õppepäevad algavad kell 10.00

I õppepäev: 09.okt. 2013 Kimbud

II õppepäev: 16.okt. Seaded

III õppepäev: 23.okt. Karkass ja selle kasutamine floristikas

IV õppepäev: 30.okt. Kõrged lilleseaded ja kimbud

V õppepäev: 06.nov. Värvus -ja kompositsiooniõpetus. Lilleseade värvi- ja

kompositsioonilahendused

VI õppepäev: 13.nov. Leinatööd lilleseades

VII õppepäev: 20.nov. Pulmatööd lilleseades

Kõik õppepäevad on sisustatud praktilise õppega.

 

Õppepäevade ajakava:

I ja VII õppepäevalII – VI õppepäeval

10.00 – 12.15 õppetegevus 10.00 – 12.15 õppetegevus

12.15 – 13.00 lõuna 12.15 – 13.00 lõuna

13.00 – 14.30 õppetegevus 13.00 – 15.15õppetegevus

 

Õppejõud: Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõpetajad Leili Alaoja-Rein ja Indrek Kaeli

Lisainfo:

* Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine

* Kursusel võimalik osaleda Töötukassa koolituskaardi alusel. Vastav info lisada kursusele registreerimisel.

* Võimalik osaleda ka üksitutel õppepäevadel

* Kursuse (40h) osalustasu võimalik maksta kahes jaos ( okt. ja nov.). Üksikul õppepäeval osalemistasu maksmine kohapeal õppepäeva alguses sularahas.

* Kursuse hind sisaldab õppematerjale ja lilleseade abivahendeid (erinevad paelad, traadid, alused)

* Riietuda kursuse spetsiifikale vastavalt ( riiete määrdumisvõimalus, käiakse ka õues materjale kogumas jne).

 

 

 

Курс флористики и фотографии на русском языке

Prindi

Indrek lk1

Indrek lk2

Indrek lk3