Raietöölise väljaõppe koolitus 14.10-25.10.2013 H:650€

Prindi

RAIETÖÖLISE VÄLJAÕPPE KOOLITUS

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Aeg:   MUUDETUD! 14.10.-25.10. 2013 kell 9.00-16.15

Hind: 650€  NB! Koolitusel võimalik osaleda Töötukassa koolituskaardi alusel

Kinnitatud direktori
käskkirjaga nr.14.04.2010 1-2/ 61
ÕPPEKAVA

1. Koolitaja: RÄPINA AIANDUSKOOL
reg.nr. 70002420, Pargi 32, Räpina 64505
2. Õppekava valdkond: Põllumajandus
3. Õppekavarühm: Metsandus
4. Õppekava koostamise alus:Metsanduseerialade riiklik õppekava (moodulid: töökeskkond , raietöö
algkursus, raietööde tehnoloogia) ja raietöölise kutsestandard
5. Õppekava nimetus: RAIETÖÖLISE VÄLJAÕPPE KOOLITUS
 
6. Õppekava maht: 80 tundi
 
7. Õppekeel: eesti keel
8. Eesmärk ja väljund: Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised juhised raietöölisele ja

raietöödele esitatavatest keskkonna ja kvaliteedinõuetest; ergonoomilistest töövõtetest jpm. ning
praktilised oskused raietööde teostamiseks arvestades töötervishoiu, keskkonna ja kavaliteedi nõudeid ning

töötamiseks selliselt, et ei aseta ohtu enda ega kaastöötajate elu ja tervist.
Kursus loob eeldused läbilöögivõimelisemaks tööturul ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Kursuse läbinu:

a)teab:
- töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtteid
- raiete eesmärke
-puude ja pinnase kaitsmise võimalusi
- raietööde õiguslikke regulatsioone
b) tunneb:
- raietööde erinevaid eesmärke
- langipiiride ja kokkuveoteede tähistusi
- mootorsaagide ja metsurivarustuse ehitust ja toimimispõhimõtteid
- ümarmaterjalide liike
- tunneb standardeid (ISO 140019 ja FSC)
- tunneb erinevaid tehnoloogilisi lahendusi raietöödel
b) oskab:
- töötada ennast ja keskkonda säästvalt
- hinnata töökeskkonna ohutegureid
- käituda õigesti ohuolukorras
- kasutada päästevahendeid
-hooldada ja remontida mootorsaagi ning teritada lõikeketti
- märgata materjali kvaliteeti alandavaid puidurikkeid
- määrata ümarmetsamaterjalide liiki, kvaliteeti ja mahtu ning tõlgendada nende
ähistusi
- turvaliselt ja ergonoomiliselt langetada ja laasida puid
- järgata
- koondada ümarmetsamaterjale
- oskab tagada jääva puistu ja pinnase kaitse
- oskab õigesti paigutada raiejäätmeid
- langetada ohtlikke puid
 
9. Sihtgrupp: Metsanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses jne. trasside ja liinide hoolduses töötavale madala kvalifikatsiooniga või erialase väljaõppeta töötavale või mitteaktiivsele
täiskasvanule
 10. Vastuvõtu tingimused: Sihtgruppi kuulumine
Kuna tegemist on raietöölise väljaõppe kursusega, siis peaksid
kursusele soovijad olema terved mehed
 11. Õppekava sisu ja maht: Struktuur: Õppekava kohaselt on kursuse kogumaht 80 tundi,
millest kontakttunde on 80
Õppekava struktuuri põhiosad on:
a) auditoorne õpe 24 tundi
b) praktiline õpe 56 tundi
c) iseseisev töö 0 tundi
 
Õppekava läbimisel käsitletakse auditoorses ja praktilises õppes alljärgnevaid teemasid:
 
1. Auditoorse töö teemad – kokku 24 tundi
* Raietöölise kutsestandard (1t)
terminid, kutsekvalifikatsioon, kutsekirjeldus, kutseoskusnõuded, kutseeksam, kutsestandardi
kehtivus, info allikad
* Töökeskkond (3t)
isikuomadused ja võimed, esmaabi, ohutud töövõtted
* raietööde õiguslikud regulatsioonid (2 t)
õigusaktid, keskkonnakaitse nõuded
* metsurivarustus (4t)
mootorsaed, teritusvahendid, turvariided ja -sapad, kiiver kaitsevõre ja kõrvaklappidega,
tööriistavöö, mõõdulint, haaratsid, konksud, langetuslabidas, langetuskiilud, kombikanister,
võsakiin, esmaabi pakend
* raietöö alused ja ergonoomilised töövõtted raietöödel (8t)
metsauuendustöödel, puude langetamisel, laasimisel, järkamisel, koondamisel, noorendike
hooldamisel, raietel eritingimustes, metsakultuuride hooldamisel, kuivendussüsteemide
hooldamisel
* ümarmetsamaterjalid (6t)
sortimendid, kvaliteet, mõõtmine, maht, tähistused
 2. Praktilise töö lühikirjeldus - 56 tundi

Praktilise õppe suunitluseks on valmistada ette iseseisvalt raietöid tegev töötaja.
Iga praktilise teema käsitlemise juures juhindutakse ohutusnõuetest kinnipidamisest nii tööde teostamisel kui

enda ja kaastöötajate ohutust jälgides ning samuti looduskeskkonna säästmisest.
- töökeskkonna ohutegurite määramine (1t)
- isikukaitse- ja päästevahendite kasutamine (2t)
- mootorsae hooldamine (2 t)
- mootorsae remont (3 t)
mootorsaagide ehitus, tehniline hooldus, küttesegud ja määrdeained
- lõikeketi teritamine (3 t)
- puidurikete leidmine ja määramine (2t)
- ümarmetsamaterjalide kvaliteedi ja mahu määramine (3 t)
- ergonoomiliste töövõtete kasutamine raietööl ( 4t)
- praktiline töötamine bensiinimootorsaega puude langetamisel, laasimisel ja järkamisel (22 t)
- ohtlike puude langetamine (14t)
 
 12. Õppemateriaalse baasi Koolitus viiakse läbi Räpina Aianduskooli materiaalsel baasil,
ja õppevahendite kirjeldus: kus on olemas õppetööks vajalik varustus ja tehnika
Materjalid ja vahendid:
projektor
arvuti
mootorsaed, teritusvahendid, kütusesegu valmistamise materjal, turvariided ja – saapad, kaitsevõrega kiiver,

kõrvaklapid, mõõdulint, haaratsid, konksud, langetuslabidas,
kiilud, kombikanister, võsaliin, esmaabi pakend, ümarmetsamaterjal
 

13. Õppe- metoodilised materjalid:
(õpikud, kirjandus jms.)
Õpetaja konspekt, internet
 14. Lõpetamise tingimused: Arvestustöö edukas läbimine

 15. Kursuse läbiviija ja kvalifikatsioon

Koolituse läbiviija Sulev Mets on läbinud raietöölise instruktori 80 tunnise väljaõppekoolituse 17.03.2003 –

04.04.2003 Koolituse läbiviija:RMK koolituskeskus (reg. nr. 70004459). S.Mets koolituse läbimise tunnistuis

nr. 1685

S.Mets on raietöölise väljaõppe ja täiendkoolitusi viinud läbi aastast 2003 sügis RMK Räpina

koolituskeskuses. S.Mets töötab Räpina Aianduskoolis töövõtulepingu alusel metsandusvaldkonna kursuste ja

õppepäevade läbiviijana aastast 2009.

Õige aeg õppida rahatarkust. 16.10.2013 kell 18.00

Prindi

Meie kõigi jaoks on oluline oma rahaasjadega hästi hakkama saada. Seetõttu korraldab ETKA Andras koostöös Pangaliidu, Finantsinspektsiooni ja NASDAQ OMX Tallinna börsiga koolituse

Õige aeg õppida rahatarkust!

Räägime rahaasjadest neutraalselt ja reklaamivabalt

Koolitusel antakse praktilisi näpunäiteid:

Miks ja kuidas oma rahaasju planeerida?

Kuidas leida raha suurema ostu jaoks?

Kuidas võrrelda erinevaid laenupakkumisi?

Kuidas ennetada rahalisi raskusi?

Koolitus toimub (aeg): 16.oktoober 2013 kell 18.00

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Lisainfo ja registreerumine: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

tel. 53 461 209 või 79 61 549

Koolitus on kõigile tasuta!

Erivajadustega laps/õpilane õpi- ja tööprotsessis

Prindi

Kursus: Erivajadustega laps/õpilane õpi- ja tööprotsessis

Koht: Räpina Aianduskool

Aeg: september 2013-mai 2014

Toimumissagedus kord kuus, 1,5 tundi korraga. Võib osaleda ka üksikute teemade kaupa!

Toimumisajad:

E, 30.09 kl 16.30-18.00 Erivajaduse olemus, tekke põhjused ja võimalikud väljundid
E, 28.10 kl 16.30-18.00 Mis on ja mis ei ole õpiraskus
E, 25.11 kl 16.30-18.00 Hüperaktiivsus
E, 16.12 kl 16.30-18.00 Andekas ja indigo laps
E, 27.01 kl 16.30-18.00 Autism
T, 25.02 kl 16.30-18.00 Skisofreenia ja skisoidsus
E, 31.03 kl 16.30-18.00 Emotsionaalsed häired, hirmud ja armud
E, 28.04 kl 16.30-18.00 Noorte levinumad käitumishäired
E, 26.05 kl 16.30-18.00 Depressioon ja suitsidaalne käitumine

Kogumaht: 24 tundi

Hind: Osalustasu ühel õppepäeval 7€

         Osalemine kogu kursusel 45€

Õppejõud:Toivo Niiberg

Info ja registreerimine:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

tel: 53 461 209 või 79 61 549